Vad är miljötänk för oss?

Castrix har ett ansvar att bedriva verksamhet med långsiktigt kretsloppstänkande. Vår uttalade miljöpolicy lyder:

"Allt vårt agerande skall präglas av kretsloppstänkande så att vi, våra kunder och leverantörer minimerar påverkan på miljön.
Vi skall aktivt medvetandegöra miljöarbetet hos våra anställda.
Vi skall även globalt verka för miljön genom bidrag till olika naturvårdsprojekt.
Vi skall även underhålla rutiner för att följa tillämplig miljölagstiftning, samt föreskrifter och övriga krav som företaget berörs av."

En god arbetsmiljö är en viktig del av vårt företag och vår verksamhet. Castrix största tillgång är dess personal och därför är vår policy att upprätthålla en standard på arbetsmiljön som långt överskrider minimikraven enligt lagstiftning och rekommendationer.

Arbetsmiljön skall förebygga fysisk och psykisk ohälsa, stimulera de anställda och vara konkurrenskraftig.