Jämställdhet - vi är på väg!

På Castrix jobbar vi med jämställdhet i praktiken. I företaget består våra medarbetare för närvarande av 66 % män och 34 % kvinnor.

Vi tycker att det är viktigt att det finns en jämn fördelning av kvinnor och män på alla nivåer i koncernen men självklart lika viktigt är att medarbetaren innehar rätt kompetens för sin arbetsuppgift. Inga formella eller informella hinder får finnas för män och kvinnors utveckling och karriärmöjlighet. Vår organisation behöver ett differentierat och dynamiskt ledarskap, oberoende av om det är en kvinna eller en man.

Varken män eller kvinnor får diskrimineras p g a av sitt kön. Alla medarbetare ska omfattas av jämställdhetsplanen och den ska ingå som en del av affärsutvecklingen och verksamhetsplanen.

Detta för att förbättra lönsamhet, beslutsfattande, kundnöjdhet, konkurrensförmåga, effektivitet och trivsel.