Castrix skapar innovativa vägar som bygger broar mellan oss och våra kunder

Välkommen till Castrix!

Castrix är ett fristående management och IT-företag med bas i Sundsvall. Vår verksamhet baseras på erfarenhet och djup kompetens inom ledningsstöd, projektledning/testledning, systemutveckling, förvaltning och den senaste tekniken. Vi vet att med erfarenhet, engagemang och kunskap om framtidsteknik borgar vi för en bra balans mellan befintliga system och nya system. Vi jobbar alltid med kvalitét i åtanke.
 
Vi sprider gärna vår filosofi genom att med ett strategiskt tänk erbjuda IT-baserade lösningar och tjänster som optimerar våra kunders verksamhet. Vi är ett öppet företag som har som filosofi att i dialog med dig som kund göra det allra bästa för dig och din verksamhet. Vi jobbar gärna med Open Source produkter och hjälper till med lösningar som bygger på den tekniken, men vi kan mycket annat också...

Kvalitet

För att lyckas med kvalitetssäkring är det viktigt att ledningen är involverad och engagerad. Det är lönsamt med kvalitet då det innebär att ju tidigare i en process som fel och brister åtgärdas dess lägre kostnad krävs. Tiden det tar för att göra något rätt är kortare än tiden det tar att förklara varför det gick fel. Men för att det ska bli rätt måste man veta vad man gör. Det är det som kvalitetssäkring och systematiskt kvalitetsarbete går ut på.

Vi anser att kvalitet är gratis. Det är bristen på kvalitet som kostar. 15-35% av ett vanligt företags omsättning är felkostnader. Undersökningar visar att majoriteten av konsumenterna inte reklamerar dålig kvalitet. De byter leverantör. Dessa otillfredsställda kunder varnar potentiella kunder i stället för att komma med erfarenheter till företaget.

Att tänka kvalitet är något vi på Castrix har som grund i alla våra uppdrag. Castrix kan hjälpa Dig och Ditt företag att på ett systematiskt sätt utveckla och förbättra din verksamhet för ökad lönsamhet.

Vi använder beprövade verktyg och tekniker inom kvalitetssäkring.

Inom kvalitet kan vi leverera:

 • Granskningar inom projekt och förvaltning
 • Testsäkring
 • Förbättringsarbete
 • Processkartläggning- och utveckling
 • Kvalitets- och säkerhetsstyrning
 • Verksamhetsutvärdering
 • Framtagning av kvalitets- och mätetal
 • Kompetensutveckling och mentorskap

Vill du veta mera?
Kontakta Leif Perzon

Testledning och testgenomförande

Kvalitet kommer inte av sig själv. Det krävs att kvalitetsarbetet planeras och inleds så tidigt som möjligt i ett projekt, helst på idéstadiet.

Castrix har lång erfarenhet av att leda, planera och strukturera testarbetet i projekt och i linjeorganisationer.

Inom test kan vi leverera:

 • Testledning
 • Metodstöd
 • Tekniskt stöd
 • Testgenomförande
 • Mentorskap och kompetensutveckling


Vill du veta mera?
Kontakta Leif Perzon

Kravfångst

Gör rätt från början! Kravinsamling är en kritisk del i systemutvecklingsprocessen. När man i efterhand utvärderar systemutvecklingsprojekt kan man ofta konstatera att problem och misstag kan härledas till kravinsamlingen.

Kraven är grunden för hela systemutvecklingen. Om denna är bristfällig, blir det fel i efterföljande led, något som är kostsamt att rätta till. Det är viktigt att göra rätt från början!

Castrix hjälper dig att samla in, analysera och dokumentera dina verksamhets- och användarkrav. Vi på Castrix är vana att jobba nära kundens verksamhet och vet vilka problem som kan uppstå när ett företag vill införa ett nytt IT-stöd, eller vidareförädling av befintliga system.

Vår kravfångsprocess ser till att kraven både formulerar vad beställaren behöver, är tillräckligt väl beskrivna för att systemarkitekter, programmerare, testledare och testare skall kunna jobba tryggt med dem som grund.

Vill du veta mera?
Kontakta Leif Perzon

Systemutveckling

Castrix har möjlighet att hjälpa ditt företag med systemutveckling. Vi har mycket kompetenta utvecklare, som kan anpassa och bygga på din befintliga system, så att de blir effektiva och moderna.

Våra utvecklare behärskar databasdesign, flera olika programmeringsspråk, samt de flesta varianter av Linux och Unix. Vi utvecklar naturligtvis även i Microsoft-miljö. Vår främsta styrka är att vi har både djup och bred kompetens, vilket bidrar till att vi kan skapa innovativa systemlösningar åt kunderna inom olika verksamhetsområden och branscher.

Med vår långa erfarenhet inom systemutveckling vet vi också vad som går att åstadkomma och kan uppskatta hur lång tid ett utvecklingsuppdrag bör ta. Vi är därför gärna med redan på planeringsstadiet inför en nyutveckling, som systemeringsresurs eller allmänt bollplank. Så kontakta oss gärna om du har ett problemområde där ni funderar på att ta fram en systemlösning, även om ni inte bestämt exakt hur lösningen ska se ut.

Vi anpassar och nyttjar Open Source-produkter, om Du som kund väljer det.


Vill Du veta mera?
Kontakta Johan Gilliusson